Polityka prywatności - Microbiota Care
Telefon

+337-751-7890

E-mail

[email protected]

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku: 7:00-19:00

A. Wprowadzenie

 1. Prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i jesteśmy zobowiązani do jej ochrony. Niniejsze zasady określają, co robimy z danymi osobowymi użytkowników.
 2. Wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z plików cookie zgodnie z niniejszą polityką przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej umożliwia nam korzystanie z plików cookie przy każdej wizycie na naszej stronie.

B. Źródło

Niniejszy dokument został utworzony przy użyciu szablonu ze strony SEQ Legal (seqlegal.com).

C. Gromadzenie danych osobowych

Gromadzone, przechowywane i wykorzystywane mogą być następujące rodzaje danych osobowych:

 1. Informacje o komputerze użytkownika, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. Informacje o wizytach użytkownika na tej stronie i korzystaniu z niej, w tym źródło odsyłające, długość wizyty, przeglądane strony i ścieżki nawigacji na stronie;
 3. Informacje takie jak adres e-mail podany podczas rejestracji w witrynie;
 4. Informacje wprowadzane przez użytkownika podczas tworzenia profilu na naszej stronie internetowej, takie jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzenia, status randkowy, zainteresowania i hobby, wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 5. Informacje takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które użytkownik podaje w celu subskrypcji naszych wiadomości e-mail i/lub biuletynów;
 6. Informacje wprowadzane przez użytkownika podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. Informacje generowane podczas korzystania z naszej witryny, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. Informacje związane z zakupami dokonywanymi przez użytkownika, usługami, z których korzysta lub transakcjami przeprowadzanymi na naszej stronie, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane bankowe;
 9. Informacje, które użytkownik publikuje na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść publikacji;
 10. Informacje zawarte we wszelkich wiadomościach wysyłanych do nas pocztą elektroniczną lub na naszej stronie internetowej, w tym ich treść i metadane;
 11. Wszelkie inne dane osobowe przekazane nam przez użytkownika.

Przed ujawnieniem nam danych osobowych innej osoby należy uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

D. Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej witryny internetowej będą wykorzystywane do celów opisanych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do:

 1. Administrowanie naszą stroną internetową i naszą firmą;
 2. Personalizacja naszej strony internetowej;
 3. Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług oferowanych na naszej stronie internetowej;
 4. Wysyłania towarów zakupionych na naszej stronie;
 5. W celu świadczenia usług zakupionych w naszej witrynie;
 6. Wysyłanie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz pobieranie płatności;
 7. Wysyłanie użytkownikowi niemarketingowych komunikatów handlowych;
 8. Wysyłanie użytkownikowi powiadomień e-mail, o które wyraźnie poprosił;
 9. wysyłania użytkownikowi naszego biuletynu pocztą elektroniczną, jeśli o to poprosił (użytkownik może w dowolnym momencie poinformować nas, że nie chce już otrzymywać naszego biuletynu);
 10. Wysyłanie użytkownikowi informacji marketingowych dotyczących naszej firmy lub starannie wybranych firm zewnętrznych, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące, w formie publikacji lub, jeśli użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podobnej technologii (użytkownik może w dowolnym momencie poinformować nas, że nie chce już otrzymywać informacji marketingowych);
 11. Dostarczanie informacji statystycznych o naszych użytkownikach stronom trzecim (bez możliwości identyfikacji poszczególnych użytkowników na podstawie tych informacji);
 12. Obsługa wniosków i skarg związanych z witryną użytkownika, składanych przez użytkownika lub dotyczących użytkownika;
 13. Utrzymanie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 14. weryfikacja zgodności z warunkami regulującymi korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi prywatnych wiadomości na naszej stronie internetowej); oraz
 15. Inne zastosowania.

Jeśli użytkownik prześle dane osobowe do naszej witryny internetowej w celu ich opublikowania, opublikujemy te informacje i będziemy mogli je wykorzystać zgodnie z udzielonymi nam zezwoleniami.

Ustawienia poufności można wykorzystać do ograniczenia publikacji informacji o użytkowniku na naszej stronie internetowej i można je dostosować w ustawieniach poufności na stronie internetowej.

Bez wyraźnej zgody użytkownika nie będziemy przekazywać jego danych osobowych stronom trzecim w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego lub marketingu innych stron trzecich.

E. Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika dowolnym naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, ubezpieczycielom, profesjonalnym doradcom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika dowolnemu członkowi naszej grupy spółek (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i dowolną z jej spółek zależnych) w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika:

 1. O ile wymaga tego od nas prawo;
 2. W kontekście jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego postępowania sądowego;
 3. Ustanowienie, wykonywanie lub obrona naszych praw (w tym przekazywanie informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego);
 4. nabywca (lub potencjalny nabywca) jakiejkolwiek firmy lub aktywów należących do nas, które chcemy sprzedać (lub rozważamy sprzedaż); oraz
 5. Każdej osobie, co do której mamy uzasadnione przekonanie, że jest członkiem sądu lub innego właściwego organu w celu ujawnienia takich danych osobowych, jeśli w naszej opinii taki sąd lub organ prawdopodobnie zażądałby ujawnienia takich danych osobowych.

O ile niniejsze zasady nie stanowią inaczej, nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

F. Międzynarodowe transfery danych

 1. Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane w dowolnym kraju, w którym prowadzimy działalność, aby umożliwić nam wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką.
 2. Gromadzone przez nas informacje mogą być przekazywane do następujących krajów, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych odpowiadające przepisom obowiązującym w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Japonia, Chiny i Indie.
 3. Dane osobowe publikowane przez użytkownika na naszej stronie internetowej lub przekazywane do publikacji mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu tych informacji przez osoby trzecie, w dobrym lub złym celu.
 4. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych opisanych w niniejszej sekcji F.

G. Przechowywanie danych osobowych użytkownika

 1. Niniejsza sekcja G zawiera szczegółowe informacje na temat naszych zasad i procedur przechowywania danych, które mają pomóc nam w przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych dotyczących przechowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu, są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Bez uszczerbku dla sekcji G-2, dane osobowe należące do tych kategorii będą zasadniczo usuwane w terminie i czasie określonym poniżej:
  1. Tego typu dane osobowe zostaną usunięte po upływie 1 roku.
 4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G, zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. O ile wymaga tego od nas prawo;
  2. Jeśli uważamy, że dokumenty mogą być istotne dla jakiegokolwiek bieżącego lub potencjalnego postępowania prawnego; oraz
  3. Ustanowienie, wykonywanie lub obrona naszych praw (w tym przekazywanie informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego).

H. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

 1. Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Wszelkie podane przez użytkownika dane osobowe będą przechowywane na bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą sieciową).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe przeprowadzane za pośrednictwem naszej strony internetowej są chronione technologiami szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest z natury niepewna i że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jego danych przesyłanych przez Internet.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność hasła używanego do uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej; nie będziemy prosić użytkownika o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik identyfikuje się na naszej stronie internetowej).

I. Poprawki

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze zasady, publikując ich nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszelkich zmian w niniejszej polityce. Możemy powiadomić użytkownika o zmianach w niniejszych zasadach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnej wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Prawa użytkownika

Użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie mu wszelkich danych osobowych, które posiadamy na jego temat; przekazanie takich informacji będzie podlegać następującym warunkom:

 1. Płatność wydatków i
 2. Przedstawienie wystarczającego dowodu tożsamości (w tym celu zazwyczaj akceptujemy poświadczoną notarialnie kserokopię paszportu oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem).

Możemy przechowywać żądane dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce użytkownik z wyprzedzeniem wyraża wyraźną zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych do celów marketingowych lub zapewniamy mu możliwość odmowy wykorzystania jego danych osobowych do celów marketingowych.

K. Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz informacje na ich temat. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności lub praktyki.

L. Aktualizacja informacji

Prosimy o poinformowanie nas, jeśli przechowywane przez nas dane osobowe wymagają korekty lub aktualizacji.

Pan Ciasteczko

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne": trwały plik cookie jest przechowywany przez przeglądarkę i pozostaje ważny do daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed tą datą; sesyjny plik cookie wygasa na końcu sesji użytkownika, gdy przeglądarka jest zamknięta. Pliki cookie zasadniczo nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi za ich pośrednictwem. Na naszej stronie internetowej używamy wyłącznie sesyjnych plików cookie.

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, do których ich używamy, opisano poniżej:
  1. Korzystamy z Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej w celu: rozpoznawania komputera, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową/ śledzenia użytkowników podczas poruszania się po stronie internetowej/ umożliwienia korzystania z koszyka na stronie internetowej/ poprawy korzystania ze strony internetowej/ analizy korzystania ze strony internetowej/ administrowania stroną internetową/ zapobiegania oszustwom i poprawy bezpieczeństwa strony internetowej/ personalizacji strony internetowej dla każdego użytkownika/ wysyłania ukierunkowanych reklam, które mogą być interesujące dla niektórych użytkowników (opisz inne cele);
 2. Większość przeglądarek umożliwia odrzucanie lub akceptowanie plików cookie. Na przykład większość przeglądarek umożliwia odrzucanie lub akceptowanie plików cookie:
  1. W przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można zablokować pliki cookie, korzystając z alternatywnych ustawień zarządzania plikami cookie dostępnych po kliknięciu "Narzędzia", "Opcje internetowe", "Poufność", a następnie "Zaawansowane";
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając "Narzędzia", "Opcje", "Prywatność", a następnie wybierając "Użyj spersonalizowanych ustawień historii" z menu rozwijanego i odznaczając opcję "Akceptuj pliki cookie z witryn"; i
  3. W przeglądarce Chrome (wersja 29) można zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu "Dostosuj i kontroluj", a następnie klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Ustawienia treści", a następnie wybierając "Zapobiegaj definiowaniu danych przez witryny" w nagłówku "Pliki cookie".

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na korzystanie z wielu witryn internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

 1. Można usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Oto przykład:
  1. w przypadku przeglądarki Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć plik cookie (instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć tutaj http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. W przeglądarce Firefox (wersja 24) można usunąć pliki cookie, klikając "Narzędzia", "Opcje" i "Prywatność", a następnie wybierając "Użyj spersonalizowanych ustawień historii" i klikając "Pokaż pliki cookie", a następnie "Usuń wszystkie pliki cookie"; i
  3. W przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu "Dostosuj i kontroluj" i klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Usuń dane przeglądania", a następnie "Usuń pliki cookie i dane modułów z innych witryn" przed kliknięciem "Usuń dane przeglądania".
 2. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.
pl_PLPolish